ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติสยามตั้งอยู่เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 40 ไร่ โรงเรียนนานาชาติสยามมีชื่อภาษาอังกฤษว่า SIAM INTERNATIONAL SCHOOL ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตลอดหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 (ปี ค.ศ. 2003) ดำเนินการสอนโดยครูต่างชาติด้วยหลักสูตรระบบอเมริกัน ที่ได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ และการรับรองมาตรฐานจากองค์กร WESTERN ASSOCIATION OF SCHOOL AND COLLEGE (WASC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาตนเองของนักเรียน ให้ไปถึงเป้าหมายของการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้องที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ในส่วนของแบบเรียนทางโรงเรียนได้ใช้หนังสือและตำราเรียนจากต้นแบบที่ใช้เรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยครอบคลุมถึงสาระวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ ด้านการคิด การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารเป็นสำคัญ

ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมใหม่กำลังจะมาถึง
Date
xx/xx/xxxx
Coming soon
Date
xx/xx/xxxx
Coming soon
Date
xx/xx/xxxx
Coming soon